EOSB Yaşam Merkezi ve MEGEM Alttemel Seviyesinde Yol ve Tüm Altyapı İnşaatları Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Yaşam Merkezi ve MEGEM Alttemel Seviyesinde Yol ve Tüm Altyapı İnşaatları Yapım İşi

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yaşam Merkezi ve Megem Alttemel Seviyesinde Yol ve Tüm Altyapı İnşaatları Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26250  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Ortalama 3000mt hat boyunca, dolgu ile oluşan yolların sıkıştırılması, reglajının  projesine uygun yapılması, üzerine 20cm, 0-65mm agrega alttemel malzemesi serilerek sıkıştırılması, işlerini kapsayan Alt Temel Seviyesinde Yol Yapımı ve bu hattaki tüm Kanalizasyon, Yağmursuyu, Temiz Su, Doğalgaz Altyapı Hatları, Telekominikasyon ile Elektrik Hatlarının kablo muhafaza boruları ve rögarların altyapı inşaat işleri  yapılması  işlerini kapsar.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 14/07/2020 günü saat   12.00’ye kadar

: 500,00 TL.

 

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

6- Teklif bedelinin %50’si oranında yol, altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, temiz su, elektrik, doğalgaz altyapı inşaatı ) yapım  işleri yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

 

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI