EOSB Mevcut Bölge İlave Alanı için Yol ve Tüm Altyapı İnşaatları Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Mevcut Bölge İlave Alanı için Yol ve Tüm Altyapı İnşaatları Yapım İşi

 “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mevcut Bölge İlave Alanı için Yol ve Tüm Altyapı İnşaatları Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

OSB İsmail Kanatlı Bulvarı (2.cad.) No:15

26250 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Kazı ve dolgu yapılarak, 2.800,00mt uzunluğunda yolun projesine uygun yapılması, üzerine  0-65mm agrega alttemel malzemesi serilerek sıkıştırılması, gerekli yerlerin patlatılması, patlama ile ilgili tüm izin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, tüm altyapı hatlarının kaya olan kısımlarının da patlatılarak alt yapı hendeklerinin oluşturulması işlerini kapsayan Alt Temel Seviyesinde Yol Yapımı ve bu hattaki tüm Kanalizasyon, Yağmursuyu, Temiz Su, Doğalgaz Altyapı Hatları, Telekominikasyon ile Elektrik Hatlarının kablo muhafaza boruları ve rögarların altyapı inşaat işleri ve İdare tarafından verilen kablonun çekilmesi, tarafo binası yapılması,  gerekirse mevcut projeler üzerinde bila bedel revize yapılması  işlerini kapsar.

 

Zeyilname1: BFY-3 Yol Birim Fiyat Tarifine; "Patlatma kazılarından çıkan uygun fazla malzeme yüklenici tarafından konkasörle kırılarak 0-65 mm alttemel malzeme üretilerek İdarenin belirlediği yere nakledilir" ibaresi eklenmiştir.

.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren 180 takvim günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 24/12/2019 günü saat   12.00’ye kadar

: 500,00 TL.

 

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50’si oranında yol, altyapı (kanalizasyon, yağmur suyu, temiz su, elektrik, doğalgaz altyapı inşaatı) yapım işleri yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI